Artykuły

Prof. Barbara Markiewicz

wybrane publikacje

 • Kultura polityczna – ujęcie klasyczne i jego modyfikacje [w:] Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Paweł Żarkowski, Stanisław Topolewski,  (red.), Wyd. UPH Siedlce 2014.
 •  Sfera publiczna a kwestia tożsamości politycznej [w:] Aksjologia sfery publicznej, L.B. Godek. Filo-Sofija rok XIV nr 24 (2014/1).
 •  Komu potrzebna jest dzisiaj filozofia polityki? [w:] Jolanta i Lech Zdybel (red.), Filozofia polityki współcześnie, Universitas, Kraków 2013.
 • Buszując w prawdzie, w: J. Jaskóła, A.Olejarczyk, Prawda a metoda Cz.II: O prawdzie, Wrocław 2006;
 • The New Education and Virtual Humankind, w: Filozofija i odgoj u suvremenom drustwu, Milan Polic (red.), Zagreb 2006;
 • O wstydzie i polityce, w: Etyka i Polityka, red. D. Probucka, Wyd. Impuls, Kraków 2005 r.;
 • Tuberculosis in Poland, 1945-1995: Images of Disease [w:] Images of Disease. Science, Public Policy and Health in Post-war Europe, I. Lowy, J. Krige (ed.) Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001;
 • Wolność władzy [w:] „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2001/5.

Dr hab. Agnieszka Nogal, Prof. UW.

wybrane publikacje:

 • Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee europy, ISP PAN, Warszawa 2009;
 • Czy potrzebny nam jest naród europejski? [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej red. B. Markiewicz, R.Wonicki, Wyd. Scholar, Warszawa 2006;
 • Terroryzm współczesny. Tożsamość pojęć i tożsamość wobec pojęć politycznych (współautor B.Markiewicz) [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, Warszawa 2006;
 • Zmierzch państwa narodowego [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004;
 • O konstytucji i wspólnocie politycznej, [w:] Lokalna wspólnota polityczne a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2002;
 • Wątki antropologiczne w myśli Elzenberga, [w:] Henryk Elzenberg (1887-1967) Dziedzictwo idei. Filozofia – aksjologia – kultura, red. W. Tyburski, Wyd. Uni. Mikołaja Kopernika, Toruń 1999;

Dr hab. Rafał Wonicki

wybrane publikacje:

 • The Search for a Liberal Moderate Theory of International Distributive Justice, „Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 2016/107, s. 309-322.
 •  Should Liberal State Tolerate Non-Libera? [w:] After Rawls, red. D. Dańkowski SJ, A. Krzynówek-Arndt, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2016, s. 297-312.
 •  Global Ethics and Human Responsibility: Challenges for the Theory and the Discipline, “Journal of Global Ethics”, 2014, vol. 10, (3), s. 261-266.
 • Wolność jako autonomia w kontekście demokracji deliberatywnej w: Co z tą wolnością?, red. A. Nogal, D. Kutyła, Semper, Warszawa 2012,, s. 122-135.
 •  Sprawiedliwość globalna między Rawlsa Scylla prawa ludów a Poggego Harybdą kosmopolitycznego egalitaryzmu, w: Filozofia polityczna po roku 1989, red. J. Miklaszewska, J. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 95-108.
 •  Cosmopolitanism and Liberalism. Kant and contemporary Liberal Cosmopolitanism, “Synthesis Philosophica”, 2009, vol. 24, s. 271-281.
 • The Politics of Power and Freedom in the Thought of Schmitt and Arendt w: Man and his Enemies. Essays on Carl Schmitt, red. P. Novak, S. Minkov, Uniwersytet w Białymstoku, 2008.

Dr Magdalena Gawin:

 • O możliwości filozoficznego uzasadnienia praw człowieka, [w:] Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria, historia, praktyka, (red.) J. Miklaszewska, J. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011;
 • Wolność jako prawo człowieka, [w:] Co z tą wolnością?, (red.) A. Nogal, A. Kutyła, Semper, Warszawa 2012;
 • Polityka gospodarcza w służbie praw człowieka, Etyka nr 48, 2014.