Zajęcia

Zapraszamy Państwa do zapisów na prowadzone przez nas w roku akademickim 2018/2019 zajęcia!

Są to między innymi:

Wykłady: 1. Biopolityka; 2. Filozofia Polityki;

Seminaria: 1. Filozofia polityki jako filozofia praktyczna – recenzje,wydarzenia; 2. Główne zagadnienia filozofii polityki: pamięć i zapomnienie; 3. Violence and Global Politics; 4. Etyka międzynarodowa i prawa człowieka;

ARCHIWALIA:

Zajęcia Zakładu Filozofii Polityki w roku 2017/18

Zapraszamy studentów zainteresowanych filozoficzną analizą wydarzeń politycznych, relacją między teorią i praktyką, związkiem etyki i polityki do uczestnictwa w prowadzonych przez pracowników naszego Zakładu zajęciach:

Fakultety:

Wykład „Biopolityka” (fakultet), czwartek, godz. 11.30-13 .00 s.209, prof. B. Markiewicz.

Ćwiczenia  „Biopolityka” czwartek, godz. 13.15-14.45, s. 104, dr Magdalena Gawin.

 Celem fakultetu jest przedstawienie filozoficznych założeń i historycznych form w jakich pojawiło się powiązanie między życiem (bios) polityką oraz zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami z zakresu biopolityki. W trakcie zajęć zostaną między innymi omówione dwa modele biopolityki: pierwszy, związany ze starożytną koncepcją bios (życia) i politycznym sposobem jego kształtowania oraz drugi, który dotyczy życia jako przedmiotu nauk biologicznych i politycznego wykorzystania wyników tych nauk (np. darwinizm, teoria ras itp.). Przedmiotem zajęć staną się także współczesne filozoficzne wykładnie biopolityki jakie możemy znaleźć w pismach Foucaulta,Agambena, Giddensa.

Wykład „Filozofia polityki” (fakultet), wtorek, godz. 13.15-14.45, s. 209, dr hab. prof UW A. Nogal.

Ćwiczenia „filozofia polityki” , godz. 09.45-11.15, s. 108, dr. hab. prof UW, A. Nogal.

Fakultet z zakresu filozofii polityki, prezentuje filozoficzny wymiar problematyki politycznej. Tematyka zajęć jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.

 Semianaria, wykłady, konwersatoria i translatoria:

Seminarium „Główne zagadnienia filozofii polityki: geopolityka, przestrzeń, własność”, (parzyste), czwartek, godz. 11.30-14.45, s. 104, dr hab. prof. UW A. Nogal.

Seminarium  Justice and Responsibility in a Global Age” (nieparzyste), czwartek, godz, 16.45-19.45, s. 104, dr hab. R. Wonicki.

Celem seminarium jest analiza teorii sprawiedliwości międzynarodowej pod kątem tego w jaki sposób, komu i w jakim zakresie przypisują one odpowiedzialność za działania międzynarodowe. Etyczne tradycje od klasycznego realizmu po utylitaryzm czy liberalizm dostarczają bowiem różnych sposób przypisywania odpowiedzialności określonym podmiotom stosunków międzynarodowych. W ramach zajęć będziemy porównywać zarówno normatywne uzasadnienia tych teorii jak i postulowane przez nie reguły moralnej oceny mające stanowić podstawę do rozwiązywania problemów w zglobalizowanym świecie. Będziemy również dokonywali filozoficznej analizy przydatność tych teorii do diagnozowali takich fenomenów jak wojna czy imigracja i tego kto jest moralnie zobowiązany do działania w tych sytuacjach i na czym takie działanie miałby polegać.

 

Seminarium „Filozofia polityki jako filozofia praktyczna 3” (nieparzyste), czwartek, 11.30-14.45 s. 104,  dr hab. prof UW A. Nogal, dr hab. R. Wonicki, dr M. Gawin.

W ramach seminarium będziemy zajmowali się omawianiem najnowszych publikacji książkowych i artykułów z czasopism wybieranych wspólnie z uczestnikami w zależności od tematyki ich doktoratu. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować główne tezy danego dzieła (a także główne tezy swoich projektów badawczych) oraz w ramach zajęć możliwość ich krytycznej analizy i dyskusji. Najlepsze wystąpienia i analizy książek będą rekomendowane do opublikowania jako recenzje w polskich czasopismach takich jak „Etyka“, „Przegląd Filozoficzny“, „Przegląd Fiozoficzno-Literacki“, „Civitas“.

Konwersatorium, „Wprowadzenie do filozofii” wtorek, godz. 11.30-13.00, dr, hab.prof UW A. Nogal.

Konwersatorium dla bioetyki, „Biopolityka a prawa człowieka”, poniedziałek, godz. 9.45-11.15, dr hab. R. Wonicki.

Główny celem zajęć jest przedstawienie filozoficznych problemów związanych z teorią praw człowieka w kontekście relacji międzynarodowych a także analiza wybranych problemów z zakresu etyki międzynarodowej i globalnej sprawiedliwości związanych z podstawowymi aksjologicznymi uzasadnieniami norm prawa międzynarodowego. Jednym z problemów podstawowych jest taki, że uprawomocnienie i wprowadzenia praw człowieka w życie w skali świata wymaga określonej i podzielanej wizji sprawiedliwości (argument z uniwersalizmu). Założenie wspólnej podstawy moralnej, mającej stanowić istotę relacji między państwami, budzi jednak sprzeciw wielu teoretyków (argument z partykularyzmu epistemologicznego i kulturowego). Wiąże się ponadto z wieloma problemami z zakresu filozofii polityki i etyki, dotyczącymi, między innymi, zagadnienia suwerenności państw, relacji pomiędzy prawami obywatelskimi a prawami człowieka, globalnej dystrybucji dobrobytu itd.

Translatorium filozoficzne angielskie, wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 104, dr hab. R. Wonicki

Zajęcia maja na celu rozwinięcie wśród studentów umiejętności związanych z samodzielnym tłumaczeniem tekstów filozoficznych w oparciu o najnowsze, dyskutowane anglojęzyczne teksty z zakresu filozofii polityki. W ramach translatorium studenci będą mogli przyswoić sobie właściwą dla filozofii polityki terminologię w stopniu umożliwiającym korzystanie w toku studiów z tekstów oryginalnych w ich pracy badawczej. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem studentów będzie tłumaczenie tekstu, wspólne uzgadnianie rozstrzygnięć translacyjnych oraz omawianie problemów wynikających zarówno z samego tłumaczenia (terminologia) jak i z treści tłumaczonego tekstu (rozumienie i interpretacja). Na każdych zajęciach będzie wybierana osoba współprowadząca, która będzie przygotowywała referencyjną wersję tłumaczenia. Wersję ta dzięki wspólnej pracy grupy będzie ewaluowana pod kątem zgodności z oryginałem oraz poprawności językowej.

ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH

Wykład, „Filozofia polityki”, w dni zjazdowe, godz. 14.30-16.00, s. 209, dr hab. R. Wonicki

Seminarium z filozofii polityki, w dni zjazdowe, godz, 16.15-17.45, s.209, Mgr Patryk Danielewicz