Pracownicy

markiewicz

Prof. Barbara Anna Markiewicz

Urodziła się we Francji, jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; profesor zwyczajny. Do 2017 r. kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii UW. Opublikowała około 300 prac naukowych; jej teksty ukazały się także w języku niemieckim, angielski i hebrajskim. Wykładała i wygłaszała odczyty m.in. w Turynie, Bochum, Zurychu, Paryżu, Oksfordzie, Londynie, Jerozolimie, Barcelonie i w Berlinie. Działa w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, od lat z jego ramienia zajmuje się Olimpiadą Filozoficzną dla młodzieży. Specjalizuje się w historii filozofii, filozofii polityki i problematyce związanej z biopolityką. Aktualnie pracuje nad projektem dotyczącym demonologii politycznej.

Dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW

Absolwetnka filozofi (w Instytucie Filozofii UW,1994) oraz prawa (na Wydziale Prawa i Administracji UW, 2007). W 1998 roku obroniła doktorat napisany pod kierunkiem prof. Stanisława Czerniaka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN na temat relacji pomiędzy aksjologią a polityką w pismach Henryka Elzenberga.  Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy „Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy” (ISP PAN, Warszawa 2009). W latach 1994 – 2013 związana z kierowanym przez prof. Stanisława Filipowicza Zakładem Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1999 roku pracuje w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 jest jego kierownikiem. Jest laureatką stypendium zagranicznego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2002–2003)oraz wielu grantów, m.in. European Research Council: Democratic Secrecy. A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics. Współzałożycielka i członek redakcji pisma Civitas. Studia z filozofii polityki. W pracy naukowej zajmuje się filozofią polityki. Jej prace koncentrują się na problemach związanych z konstytucjonalizmem, prawami obywatelskimi, sferą publiczną (w ujęciu Jurgena Habermasa)oraz na przyjaźni obywatelskiej. Ma męża Jana, syna – Filipa (ur. 2004) oraz córkę Antoninę (ur. 2008).

Dr hab. Rafał Wonicki

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską pt.:Demokratyczne państwo prawa w świetle współczesnej debaty filozoficznej dotyczącej racjonalności politycznej obronił w 2006. Od 2007 zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki IF UW oraz w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki oraz teorii państwa i prawa. Jako działacz Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej i członek Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Bruksela) pracuje na rzecz popularyzacji filozofii.
Aktualnie pracuje nad projektem dotyczącym przemocy w polityce.

Dr Magdalena Gawin

Absolwentka Instytutu Filozofii UW. Nauczycielka filozofii w szkołach i placówkach kulturalnych. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 2015 roku obroniła pracę doktorską „Nowoczesny paradygmat filozofii polityki a prawa człowieka”. Publikowała m.in. w czasopismach „Kronos”, „Etyka” oraz licznych pracach zbiorowych.